Ochrana osobních údajů

Provozovatel serveru DTCHIP.cz, Daniel Tlustoš IČ: 08074216 (dále jen provozovatel), zpracovává osobní údaje uživatelů uvedených stránek v souladu s NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR).


1. Rozsah zpracování

Při nákupu služeb nabízeným provozovatelem na internetových stránkách DTCHIP.cz mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa a číslo telefonu. Tyto údaje a obsah slouží jako prostředek k realizaci obchodu mezi uživatelem a provozovatelem.

V případě, že uživatel poptává konkrétní vozidlo, jsou zpracovány i údaje o značce a modelu automobilu a kraj. Uvádění kraje je nepovinné a slouží k tomu, aby byl uživateli doporučen nevhodnější partner. Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou.


2. Účel zpracování

Účel, k němuž budou takové údaje případně zpracovány, vyplývá z potřeb nezbytných k uzavření a dokončení smlouvy, tj. prodej zboží a služeb. Obecně platí, že uvedené osobní údaje budou zpracovávány provozovatelem za účelem prodeje služeb a produktů nabízených na stránkách DTCHIP.cz.

Všechny osobní údaje, které uživatel (tj. subjekt údajů) provozovateli poskytne, budou v souladu s příslušnými ustanoveními NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 uchovávány a odpovídajícím způsobem chráněny proti zneužití po celou dobu zpracování.


3. Doba zpracování

Doba zpracování osobních údajů je po dobu trvání zákonné povinnosti uchovávat účetní doklady, kterou stanoví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.


4. Automatizované rozhodování, včetně profilování

Provozovatel může shromažďovat a analyzovat informace, které se týkají používání stránek DTCHIP.cz ze strany uživatelů. Tyto informace mohou být získány pomocí "cookie", malých textových složek, umístěných serverem na hard-disk uživatele. Uživatel je oprávněn v rámci nastavení svého vyhledávače zvolit (ne)povolení "cookie".

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům provozovatele, zpracovatelům, s nimiž má provozovatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další osoby oprávněné podle pravidel stanovených v NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679.

Provozovatel neprovádí profilování uživatele.


5. Právní základ zpracování

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě potřeb nezbytných k uzavření a dokončení smlouvy, tj. prodej zboží a služeb. K tomuto zpracování není potřebný Souhlas se zpracováním osobních údajů


6. Předávání třetím osobám

Provozovatel nepředává ke zpracování osobní údaje uživatelů třetím osobám mimo:

  • Webnode, provozovatel webového řešení
  • Google Analytics, statistika návštěvnosti webu


7. Předávání do 3. zemí

Provozovatel portálu DTCHIP.cz. nepředává osobní údaje uživatelů do 3. zemí

8. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


9. Práva uživatele

Požádá-li subjekt údajů DTCHIP.cz o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu s GDPR povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a řídit se ustanovením čl. 16 – 22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 .Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele (subjektu údajů) nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.