Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky zhotovitele:

Zákazník si u zhotovitele objednal úpravu řídící jednotky motoru dle specifikace uvedené v zakázkovém listu, Jehož nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky. Zakázkový list či jiný doklad, v němž je uveden zhotovitel a požadovaná služba, a který Je zákazníkem podepsán, se považuje za smlouvu o dílo. Podpisem zakázkového listu či Jiného dokladu zákazník vyjadřuje svůj výhradní souhlas s těmito obchodními podmínkami a tyto v plném rozsahu přijímá.


Prohlášení zákazníka

Zákazník potvrzuje, že vozidlo je řádně a pravidelně servisováno a Je v provozuschopném stavu. Zhotovitel nenese odpovědnost za špatný technický stav vozidla a tento nemá ani povinnost zjišťovat. 


Upozornění zhotovitele

Zákazník bere na vědomí, že první úprava řídící jednotky je zhotovitelem poskytována za akční cenu, tedy za cenu se slevou, a jedná se pouze o testovací verzi.

V případě, že bude nutno následně systém tzv. doladit, bere zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že se nejedná o reklamaci či nároky z vad, ale o novou službu, kterou zhotovitel poskytuje a která je zpoplatněna.

U některých typů řídící jednotky není skutečné čtení původních dat z řídící jednotky (novější vozidla, např některé EDC17, DCM6 kde se používá VR (virtual read)...) a není možné vrátit do původního stavu, ale pouze do originálního/ továrního stavu. 

pokud nebude zhotovitel zákazníkem upozorněn, že bylo vozidlo v minulosti již upraveno, může dojít ke ztrátě předchozí úpravy (pouze v případě virtual read kde se záčíná vzdy s originálním souborem).


Souhlas zákazníka

Zákazník tímto výslovné vyjadřuje svůj souhlas s tím, že první úpravu řídící jednotky obdrží za akční cenu a bere na vědomí, že se jedná pouze o testovací verzi, přičemž v případě nutnosti tzv. doladění systému je povinen zhotoviteli zaplatit cenu za jeho služby.


Poučení zákazníka

V případě jakéhokoliv doladění systému je zákazník povinen poskytnout zhotoviteli součinnost a vozidlo přistavit na místo provozovny zhotovitele, kterou zhotovitel označí.

Zároveň zákazník bere na vědomí, že zhotovitel potřebnou úpravu provede v čase odpovídajícímu náročnosti úpravy, přičemž v některých případech úprava může trvat více než jeden týden.

Strany se mohou dohodnout, že za účelem provedení úpravy zhotovitel za zákazníkem přijede na místo, které si strany sjednají. V tomto případě je pak zákazník povinen zhotoviteli nahradit náklady spojené s cestou (zejm. cestovné, ztráta času) včetně samotné provedené úpravy.

úpravy provedené zhotovitelem za účelem zásahu do emisního systému nejsou určeny a schváleny pro provoz na pozemních komunikacích (EGR, DPF, OPF, AdBlue, NOx, DE-cat/lambda atd), tyto úpravy jsou pouze pro sportovní účely popř země kde tyto euro normy neplatí. Zákazník bere uvedené na vědomí a zároveň potvrzuje, že v případě, kdy bude vozidlo provozovat na pozemních komunikacích, je za toto jednání odpovědný. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za způsob užívání vozidla zákazníkem.

V případě, že zákazník po příjezdu mobilního technika úpravu odmítne, nebo v případě, že úprava bude provedena a zákazník bude chtít ihned vrátit vozidlo do původního stavu, hradí zákazník náklady spojené s dopravou mobilního technika do místa určení a to v minimální výši 1000 Kč.

Úprava bude provedena softwarovou úpravou motorové řídící jednotky..

Vrácení do originálního stavu je zpoplatněno 1000kč. U některých typů řídící jednotky není skutečné čtení (ale virtual read) původních dat z řídící jednotky (novější vozidla, např některé EDC17, DCM6 ...) a není možné vrátit do původního stavu, ale pouze do originálního stavu.

Cena úpravy zahrnuje pouze softwarové přeprogramování řídící jednotky motoru. Cena nezahrnuje případné mechanické úpravy.


Závěrečná ustanovení

Zákazník souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů zhotovitelem. Zákazník svým podpisem souhlasí s umístěním fotografií upraveného vozidla na webové stránky zhotovitele. Svůj souhlas má zákazník právo kdykoliv odvolat.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí zakázkového listu. Klient svou objednávkou (resp. podpisem zakázkového listu či jiného dokumentu) stvrzuje, že tyto podmínky četl, je s nimi srozuměn a plně s nimi souhlasí. Jakékoliv zásahy do těchto obchodních podmínek (přepisy, škrtání, doplňování apod.) jsou neplatné, leda-že je u daného zásahu vyjádřen souhlas a podpis zhotovitele i zákazníka.

Zhotovitel: DTchip.cz, Pravlov 182